समाचार र सूचना

 • आ.ब. २०७३ / ०७४ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विवरण

  मितिो: २४।०९।२०७३   आ.ब. २०७३ / ०७४ को  पहिलो  तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना

  मिति: २०७३।०८।१५   लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना ...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • शुभकामना (17-06-2073)

  १७।०६।२०७३ शुभकामना    मुसलमानहरुको हिजरी वर्ष १४३८ शुभारम्भ भएको अवसरमा...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • बकर ईदको शुभ कामना (२१।०५।२०७३)

  मिति: २१।०५।२०७३ शुभ कामना !!!!   नेपालीहरुमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आगमी वर्ष देखि इदको दिनमा परिक्षा नहुने

  मुस्लिमहरुको पवित्र चाड इदको दिन भाद्र २८ गते परिक्षा परेकोले मुस्लिम परिक्षार्थीहरुलाई...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • हज यात्रीको विदाई

  यस वर्ष (२०७३) मा मक्का मदिना सरिफमा हज गर्न जाने नेपाली हज यात्रीहरुलाई त्रिभूवन...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • शुभ कामना सन्देश (२२।०३।२०७३)

  मिति: २२।०३।२०७३ शुभ कामना सन्देश      स्वर्गका ढोकाहरु खोलिने र नरकका...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आयोगले २०७२।०७३ आषाढ सम्म गरेको गतिबिधि

  सेवा प्रवेश अभिमुखिकरण तालिम तथा लोक सेवा आयोगको लागि निःशुल्क तयारी कक्षा...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विबरण

  मिति: ( २०७२्।०५।०१) आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

उपयोगी लिंकहरु

इमेल चेक गर्नुहोस्

बार्षिक कार्यक्रम ०७०।०७१ / आयोगको वैठक र कार्य प्रणाली

चालु  आ. ब. २०७०।०७१ का लागि आयोगको वजेट तथा क्रियाकलापहरु


नेपाल सरकारबाट यस आयोगका लागि रु १ करोड २५ लाखको वजेट प्राप्त हुन आएको छ। त्यसमा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, आयोगको बैठक, कार्यालय सञ्चालन खर्च, इन्धन आदिमा वाडफाडँ गरी वाकि रहन जाने रु ३१८७०००/- बराबरको निम्न अनुसारको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ।

क्र.स. कार्यक्रम विवरण इकाइ

प्रति

इकाइ दर

परिणम

जम्मा

खर्च

मुस्लिम समुदायको लैंङि्गक समावेशीकरण र समाननता सम्बन्धमा गोष्ठी / तालिम पटक ३० ४५०
आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण (क्षमता अभिवृद्धी) पटक   ४५०
मुस्लिम समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको अवस्था अध्ययन  पटक   ४५०
मुस्लिम समुदाय सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने गै.स.स.संग अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठी पटक   ४५२
मदरसा शिक्षाको अवस्था र प्रभावकारीता अध्ययन  पटक   ५००
वार्षिक कार्यक्रम (उत्सव) तथा प्रकाशन सम्पादन पटक   ४३५
पुस्तकालय संचालन र पुस्तक खरिद पटक   ५०
जिल्ला स्तरीय चेतनामूलक  कार्यक्रम  पटक   ४००
जम्मा ३१८७

माथि उल्लेखित कार्यक्रम तथा गतिविधिबाट नेपालका मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा केही न  केही प्रबर्द्धनात्माक रुपमा  टेवा पुग्न जाने विश्वास गरिएको छ। यसको अलवा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वयन र सहयोगमा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्दै लैजान सार्थक पहल गरिने छ ।


 निर्णय नं. १

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन र संञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, २०६८ को दफा २ मा भएको प्रावधान बमोजिम यस आयोगको मिति २०७०/०५/१६ गतेको वैठकको  निर्णयबाट यस आयोगको वैठक र कार्य प्रणाली निम्न बमोजिमको निर्धारण गरिएको छ ।

(१) वैठक सम्बन्धमा

(क) आयोगको वैठक हरेक महिनाको ४ गते का दिन विहान ११: ०० वजे देखि वस्ने छ । विशेष परिस्थिति परेमा वैठकको मिति र समय हेरफेर गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सबैलाई टेलिफोन (मोवाइल) बाट उपलब्ध गराइने छ । आयोगको वैठकमा ५१ प्रतिशत (७ जना) पदाधिकारीको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानिनेछ । उचित र प्रयाप्त कारण विना आयोगको वैठकमा लगातार ३ पटक अनुपस्थित हुने पदाधिकारी उपर आवश्यक कारवाही गर्न सकिने छ । आयोगमा खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने छ ।

 बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।